Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN BALLONDECORATIE VIVA BALONIA

Artikel 1. Algemeen:
De onderhavige algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen, van toepassing op al onze leveringen van goederen en alle door ons verrichte diensten.
Een algemene verwijzing door de opdrachtgever, die deze condities accepteert door het simpele feit van het verlenen zijn er opdracht, naar zijn voorwaarden, wordt door ons niet aanvaard en wordt schriftelijk van de hand gewezen.
De ondertekening van de overeenkomst / offerte, betaling van de opdracht en /of een opdrachtbevestiging per e-mail wordt door Viva Balonia ook gezien als acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 2. Offertes:
Alle offertes zijn steeds vrijblijvend. Offertes zijn persoonlijk en niet overdraagbaar zonder schriftelijke aanpassing.

Artikel 3. Prijzen
Alle genoemde prijzen in de offerte geldend voor de vervaldatum.

Artikel 4. Levertijd:
De levertijden worden in overleg met de klant vastgesteld, bij de levering van decoratie op locatieis de geplande tijd incl. een marge van 30 minuten.  Levertijden van bedrukte ballonnen zijn vastgesteld op 3 weken tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Levering:
Na ontvangst van de decoratie gaat het risico van beschadiging over op de koper/opdrachtgever.
Materialen zo als frames en parasol poten zijn in bruikleen en blijven eigendom van Viva Balonia.
De opdrachtgever is verplicht elke schade, gebrek of vermissing/diefstal van materialen  direct te melden.  Indien materialen door onjuist gebruik niet meer te gebruiken zijn, dienen deze tegen nieuwwaarde te worden vergoed.
Bij vermissing/diefstal dient de materialen  tegen nieuwwaarde te worden vergoed.
In voorkomende gevallen zullen reparatiekosten en kosten i.v.m. eventuele aansprakelijkheid voor vervolgschade in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Risico:
Direct nadat de goederen als geleverd gelden , draagt de koper het risico voor alle directe en in directe schade welke aan of door deze goederen voor hem of voor derden mocht ontstaan.

Artikel 7. Betaling:
Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij gerechtigd zonder enige sommatie of ingebrekestelling aan hem een
rente in rekening te brengen ad 6% boven het promesse disconto van de Nederlandse Bank N.V. In afwijking
van de bepalingen van artikel 43 van boek 6 van het B.W. zullen betalingen worden geacht in de eerste plaats
in mindering op concurrente vorderingen te zijn geschied, ongeacht of bij de betaling andere aanwijzingen zijn
opgegeven. Indien bij niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan,
wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten, waaronder niet begrepen de kosten van de met de incasso belaste raadsman, welke daarnaast ten laste van de opdrachtgever komen tot het door ons betaalde of verschuldigde bedrag.

Artikel 8. Aansprakelijkheid:
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade na het gebruik van de door ons geleverde decoratie en/of diensten.
Wij zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten, schade en interesse, onder andere wegens persoonlijke
ongevallen en schade aan roerende en onroerende goederen.
De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten,
schade en interesse welke voor ons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen
van derden op ons ter zake van voorvallen, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn ingevolge deze voorwaarden.

Artikel 9. Ontbinding:
Onverminderd de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht
worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering
der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te onze keuze,
zonderdat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet
tijdig voldoet aan enige verplichtingen die voor hem uit deze of enige andere met ons gesloten overeenkomstmochten
voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van onze opdrachtgever wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder enige ingebrekestelling
of rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden,
te onze keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn,
doch onverminderd de ons verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering,
die wij ten laste van de opdrachtgever hebben of verkrijgen, dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 10. Annulering:
Annuleringen dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven, Viva Balonia hanteert bij annulering
de volgende percentages:
Tot 8 dagen voor uitvoerdatum: 15%
Tot 2 dagen voor uitvoerdatum: 75%
Binnen 2 dagen voor uitvoerdatum: 100%
Deze annuleringen zijn van toepassing op de levering van ballondecoratie.
Gebruik/bestelling van bedrukte ballonnen is bij annulering 100% van het orderbedrag opeisbaar.

Artikel 11. Geschillen:
Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als
zodanig worden beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst,
zullen uitsluiting van ieder ander onderworpen zijn aan het oordeel van de kantonrechter of recht.

Artikel 12. Decoraties:
Bij het verlenen van opdrachten op decoratief gebied kunnen voorbeelden,
foto’s enomschrijvingen anders lijken dan zij in werkelijkheid zijn.
De opdrachtgever dient zorg te dragen voor het tijdig en veilig kunnen werken in de omgeving
waar de decoraties dienen te worden aangebracht. Schade of gevolgschade aangebracht door
opdrachtnemer of diens medewerkers en noodzakelijk voor het vervaardigen en/of verwerken en/of monteren
en/of demonteren van decoraties, zijn geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Indien geen toegang of aanvullende eisen worden gesteld door de eigenaar of exploitant van de te decoreren ruimte,
kan de opdracht ter plaatse en op ieder moment door de opdrachtnemer worden geannuleerd waarbij de opdrachtgever niet ontslagen wordt van betaling van de overeengekomen prijs.
De Opdrachtgever is verplicht elke schade, gebrek of vermissing/diefstal van materialen  direct te melden.  Indien materialen door onjuist gebruik niet meer te gebruiken zijn, dienen deze tegen nieuwwaarde te worden vergoed.
Bij vermissing/diefstal dient de materialen  tegen nieuwwaarde te worden vergoed.
In voorkomende gevallen zullen reparatiekosten en kosten i.v.m. eventuele aansprakelijkheid voor vervolgschade
in rekening worden gebracht.